ALLMÄNNA ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR MOBILAPPEN

ALLMÄNNA ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR MOBILAPPEN


INLEDNING

Smartbox Group Ltd, (hädanefter “Smartbox”), ett företag som är verksamt i Irland, med säte på Joyce's Court, Joyce's Walk, Block B, Talbot St, Dublin 1, D01 C861, Irland, registerat i Irish Companies Register med nummer 463103, utfärdar och marknadsför Upplevelsepresenter på uppdrag av sina partner, som tillhandahåller de tjänster som erbjuds i Upplevelsepresenterna.

Syftet med dessa Allmänna användningsvillkor för mobilappen (nedan kallad “Allmänna användningsvillkor för appen”) är att definiera regler för användning av “Smartbox”-mobilappen (nedan kallad “Appen”) som publicerats av företaget Smartbox.

Genom att installera Appen och/eller använda Appen som besökare och/eller användare godkänner du villkorslöst och utan reservationer alla Allmänna användningsvillkor för Appen enligt definitionen nedan. Om du inte godkänner dessa Allmänna användningsvillkor för Appen be vi dig att inte använda den.

Alla besök och/eller all användning av Appen ska ske i överensstämmelse med dessa Allmänna användningsvillkor för Appen.

Smartbox förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna användningsvillkor för Appen, alla eller vissa av bestämmelserna i de Allmänna användningsvillkoren för Appen, för att anpassa dem till ändringar i Tjänsterna, tekniska ändringar, juridiska ändringar eller ändringar gällande rättspraxis eller vid införande av nya tjänster. Tillämpliga Allmänna användningsvillkor är sådana som gäller det datum då Användaren ansluter sig till och använder Appen.

Smartbox uppmanar Användaren att regelbundet hämta den senaste versionen av de Allmänna användningsvillkoren för Appen som finns i Appen och på Smartbox-webbplatsen.

ARTIKEL 1 – DEFINITION

De termer som anförs med versaler i dessa Allmänna användningsvillkor för Appen, oavsett om de används i singular eller i plural, har följande betydelse:

“Appen och/eller Smartboxs mobilapp” betecknar den “Smartbox”-programvaruapplikation som publicerats och tillhandahållits av Smartbox, och som ger åtkomst till Tjänsterna, och som finns tillgänglig gratis i Apples “App Store” och i Googles “Google Play Store” för hämtning av Användaren till dennas Apple iOS- och Android-enhet. Appen innefattar även Innehållet, programvaran, programmen, verktygen (programmering, navigering etc.), databaserna, operativsystemen, dokumentationen och alla övriga inkluderade element och tjänster, uppdateringarna och de nya versionerna av Appen från Smartbox.

“Innehåll” betecknar, utan att denna lista är uttömmande, Appens struktur, det publicerade innehållet, designer, illustrationer, bilder, fotografier, grafik, varumärken, logotyper, förkortningar, företagsnamn, audiovisuella element, multimedieelement, visuellt innehåll, ljudinnehåll liksom allt annat innehåll som finns i Appen och/eller i alla andra element som utgör Appen.

“Villkor” betecknar de allmänna villkoren för försäljning av Smartbox gällande Upplevelsepresenter som Smartbox publicerar och som säljs på webbplatsen www.smartbox.com/se.

“Upplevelsepresenter” betecknar konceptet med presenter som utvecklats och används av Smartbox. Upplevelsepresenterna finns i fysiskt format i form av en box som innehåller en illustrerad broschyr som presenterar Smartboxs hela produkt- och tjänstesortiment samt deras partners. Denna lista uppdateras regelbundet på webbplatsen www.smartbox.com/se och i elektroniskt format i form av “presentkort”.

“Levererade upplevelser och/eller Tjänster” innebär alla de tjänster som levererats av en av partnerna som valts bland de tjänster som motsvarar de Upplevelsepresenter som köpts/erbjudits, och som presenteras på www.smartbox.com/se och i Smartbox-appen.

“Partner” betecknar den tjänsteleverantör som valts ut av Smartbox och som levererar tjänsterna till mottagaren.

“Tjänster” betecknar de olika funktioner och tjänster som föreslås i Appen.

“Webbplats” betecknar den officiella Smartbox-webbplatsen som har följande adress: www.smartbox.com/se

“Användare” eller “Du” betecknar den person som har hämtat Appen för sina egna syften, inom ramen för strikt personlig och icke-kommersiell användning, utan direkta eller indirekta lukrativa syften.

ARTIKEL 2 – SYFTET MED APPEN

Syftet med Appen är att Du ska kunna komma åt alla erbjudanden hos Smartbox antingen direkt via Appen eller via en hyperlänk som omdirigerar Dig direkt till Smartbox-webbplatsen.

Användaren kan få erbjudanden om flera olika Tjänster, i synnerhet:

 • - Att skapa ett kundkonto;
 • - Att registrera din Upplevelsepresent och skanna den aktuella streckkoden för ditt presentkort med mobilens kamera (du kommer att bli ombedd att ge åtkomst till den) och ange bekräftelsekoden;
 • - Att välja partner: Du kommer att ha tillgång till en fullständig beskrivning av partnerna (en översikt över deras företag, beskrivning av den upplevelse de erbjuder, information om hur man kontaktar dem);
 • - Att byta Upplevelsepresenten enligt villkoren som anges i de Allmänna användarvillkoren som finns på www.smartbox.com/se;
 • - Att boka en Upplevelse: genom att kontakta partnern direkt via hemsidan som beskriver sin aktivitet eller genom att använda vår onlinebokningstjänst (endast för besök);
 • - Att komma åt alla Upplevelsepresenter du redan har registrerat;
 • - Att komma åt andra Upplevelsepresenter från Smartbox.

ARTIKEL 3 – APPENS TILLGÄNGLIGHET

Appen är tillgänglig 24 timmar 7 dagar i veckan förutom vid force majeure eller vid en händelse som Smartbox inte har kontroll över eller vid eventuella avbrott och underhåll som krävs för att Appen ska fungera på rätt sätt.

Appen kan komma att uppdateras då och då för att lägga till nya funktioner och nya tjänster.

Avbrott på grund av underhåll och/eller uppdatering kan förekomma utan att Användaren får besked om detta på förhand.

ARTIKEL 4 – ÅTKOMSTVILLKOR OCH EKONOMISKA VILLKOR

4.1 ÅTKOMSTVILLKOR

4.1.1 Hämtning

Utrustning och material som används för att få åtkomst till Appen är enbart Användarens ansvar

För att komma åt och använda appen måste Du ha:

 • - En kompatibel telefon eller en kompatibel mobil enhet;
 • - Internetuppkoppling;
 • - Ett kundkonto i en virtuell butik hos en av tjänsteleverantörerna för mobilappen (App Store och/eller Google Play Store).

De kompatibla telefonerna och mobilenheterna är följande:

 • - Apple iPhone®-mobil med iOS 10 eller senare version som kan utvecklas
 • - Mobiltelefon som använder Android® OS version 4.4 eller senare version som kan utvecklas

Mobilappen från Smartbox kan hämtas gratis i Google Play Store och App Store.

4.1.2 Skapa eller registrera ett konto

Om Användaren inte har ett Smartbox-konto ombeds hen skapa ett sådant för att kunna använda Appen. Följande uppgifter ska anges:

 • - E-postadress
 • - Lösenord

När kontot har skapats anger Användaren sin e-postadress och sitt hemliga lösenord för att komma åt Tjänsterna.

Användaren garanterar Smartbox att alla uppgifter som har angetts vid registreringen är korrekta, exakta och uppdaterade.

4.2 EKONOMISKA VILLKOR

Användaren får Appen gratis. Detta gäller dock inte följande:

 • - Abonnemangskostnader som mobiloperatören tar ut.
 • - Kostnader för anslutning och åtkomst till internet.
 • - Potentiella extrakostnader för dataanvändning.

ARTIKEL 5 – LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

Smartbox erbjuder Användaren en personlig rätt att använda Appen, Innehållet och Tjänsterna. Denna användningsrätt är icke-exklusiv, kan återkallas, kan inte överlåtas eller överföras, gäller globalt och är gratis enbart för den egna personliga användningen och inom ramen för användandet av Appen och Tjänsterna, men inte för något annat syfte.

Denna licens ger inte Användaren användningsrätt över Innehållet. Användaren är strängt förbjuden att:

 • - anpassa, ändra, översätta, överföra, organisera, kompilera, dekompilera, assemblera, disassemblera, omkoda eller baklängeskonstruera hela eller delar av Appen, Tjänsterna och/eller Innehållet.
 • - skapa härledda verk på grundval av Appen under licensen.
 • - använda programvara eller processer för att kopiera Innehållet utan föregående godkännande från Smartbox.
 • - exportera Appen eller kombinera hela eller delar av Appen med andra tekniska program.
 • - mångfaldiga Appen permanent eller temporärt, i sin helhet eller i delar, oavsett metod eller form.
 • - extrahera eller återanvända, inklusive för privata syften, utan föregående skriftligt godkännande från Smartbox, delar av innehållet i databaser och arkiv som skapats av Appen.
 • - att skapa system som kan piratkopiera Appen och/eller Innehållet, helt eller delvis, eller som kan strida mot dessa Allmänna användningsvillkor för Appen.

Om Du överträder dessa förbud kan Du bli föremål för domstolsförfaranden och skadestånd. Villkoren för denna Licens innefattar alla uppdateringar som tillhandahålls av Smartbox som ersätter och/eller kompletterar den ursprungliga Appen, med mindre denna uppdatering omfattar en särskild licens. I så fall gäller villkoren i denna Licens.

ARTIKEL 6 – ANVÄNDARENS RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH ANSVAR

Användaren förpliktar sig uttryckligen att:

 • - hämta Appen till sina enheter enbart för personliga och icke-kommersiella syften.
 • - tillåta korta citat, analyser och återgivningar avsedda för pressen liksom för andra ändamål inom gränserna och villkoren för gällande lag och specifikt när det gäller att citera namnet på upphovsmän och redaktionell källa.
 • - uttryckligen samtycka till att inte använda programvara eller processer som kan innebära att Appen inte fungerar som avsett eller att delta i handlingar som innebär en orimligt stor börda för Smartboxs infrastruktur;
 • - så snart du får kännedom om detta informera Smartbox om en eventuell piratkopiering och specifikt
 • om olagliga eller ej avtalsenlig användning av Appen och/eller Innehållet oavsett metod; - inte på något sätt sälja, hyra ut, upplåta underlicens eller distribuera Appen och/eller Innehållet till tredje part.

ARTIKEL 7 – UTGIVARENS RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH ANSVAR

Smartbox kommer att göra sitt bästa för att säkerställa att Appen fungerar på avsett sätt. Smartbox förpliktar sig att säkerställa åtkomst, visning och användning av Appen och Webbplatsen.

Smartbox förpliktar sig att snarast möjligt utföra eller att ha utfört allt nödvändigt underhåll för att Appen eller Webbplatsen ska fungera på avsett sätt.

ARTIKEL 8 – UTESLUTNINGAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

Smartbox ansvarar inte för de risker som godkänts av Användaren (se artikel 11.1).

Smartbox ansvarar inte:

 • - vid defekter, förluster, förseningar eller fel vid överföring av data som ligger utanför Smartboxs kontroll.
 • - för skador oavsett slag, direkta eller indirekta, som uppstått som ett resultat av användningen eller vid bristande möjlighet att använda appen, och som innefattar ekonomiska eller affärsförluster och i synnerhet förlust av data i Användarens datasystem.
 • - för skador oavsett slag, direkta eller indirekta, som uppstår som ett resultat av innehållet och/eller användning eller bristande möjlighet att använda de webbplatser som är knutna till Appen eller som Användaren kan ha åtkomst till via Appen.
 • - för skador oavsett slag som orsakats av Användaren, dennas enheter, dennas dator och telefonutrustning och av data som lagrats på dessa enheter eller de konsekvenser som kan uppstå rörande Användarens personliga, professionella eller kommersiella aktiviteter.
 • - för meddelanden och/eller data som skickas till en felaktig, ej korrekt eller ofullständig adress.
 • - ide fall då data av någon anledning inte når fram eller om de mottagna data inte kan läsas eller hanteras.
 • - om Användaren oavsett anledning inte kan komma åt Webbplatsen, Appen och/eller Tjänsterna, inklusive vid underhåll, uppdatering eller tekniska förbättringar.
 • - om uppkopplingen av någon anledning bryts.

Smartbox ansvarar vidare inte vid felaktig användning av en enhet och/eller vid en händelse som rör användning av en enhet medan Appen används. Smartbox ansvarar inte för skador, oavsett slag, som åsamkats Användaren, dennas enheter, dennas dator och telefonutrustning samt lagrade data, eller för de konsekvenser som kan uppstå till följd av detta rörande Användarens personliga, professionella eller kommersiella aktivitet.

I den mån det är tillåtet enligt gällande lag och om Smartbox tillskrivs ansvar för skador som inte anges ovan, begränsas Smartboxs ansvar endast till vissa, verkliga och fastställda skador.

ARTIKEL 9 – GEOGRAFISKA BEGRÄNSNINGAR OCH GEOLOKALISERING

Användning av Smartbox-appen är strikt begränsad till de länder där Smartbox erbjuder sina Upplevelsepresenter.

Kunden kan komma att få ett erbjudande om en geolokaliseringstjänst från Smartbox.

Användning av geolokaliseringsfunktionen i Appen förutsätter att användaren först uttryckligen samtycker till geolokaliseringen. För detta syfte måste användaren aktivera geolokaliseringsfunktionen direkt i mobilens inställningar och godkänna att Appen får tillgång till den. Denna funktion kan när som helst och utan kostnad aktiveras eller avaktiveras.

Genom att godkänna geolokaliseringsfunktionen via mobilens GPS och Appen kan användaren välja närmaste partner.

ARTIKEL 10 – SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

För att få veta mer om Smartboxs policy för skydd av personuppgifter ombeds Användaren uttryckligen att läsa Sekretesspolicyn som finns på www.smartbox.com/se/dataskyddslagar.

Användaren informeras om att Appen använder sig av spårare eller kakor som Smartbox ska använda. För att få veta mer om hur kakor används ombeds Användaren uttryckligen att läsa igenom Smartboxs policy rörande kakor som finns på www.smartbox.com/se/dataskyddslagar.

ARTIKEL 11 – APPENS SÄKERHET

Appen och programvaran tillhandahålls “i befintligt skick” och “i mån av tillgänglighet” och utan några som helst garantier. Åtkomst och användning av Appen sker på Användarens egen risk.

11.1 RISKER FÖR ANVÄNDAREN

Det är Användarens ansvar att vidta lämpliga åtgärder för att skydda sina data och/eller den programvara som finns lagrad på enheterna (telefon, dator) mot skador (funktionsfel, virus, piratkopiering o. dyl. - icke-uttömmande förteckning).

När Appen används övertar Användaren ansvaret för eventuella negativa konsekvenser som kan uppstå.

11.2 RISKER RÖRANDE INTERNET

Internets tekniska prestanda kräver en viss tid som är nödvändig för att svara på, ta fram, bedöma eller överföra tjänsterna.

Användaren försäkrar att hen känner till och godkänner Internets begränsningar och problem och att Smartbox inte är ansvarig för: (icke-uttömmande förteckning)

 • - Internets egenskaper och begränsningar, i synnerhet den funktionella och tekniska prestandan.
 • - problem som rör anslutning och/eller åtkomst till Internet och/eller webbplatser.
 • - problem som rör tillgänglighet och överbelastning på Internet.
 • - problem som rör fel eller flaskhalsar på Internet.
 • - problem som rör tiden för överföring, åtkomst av information online, svarstider för hämtning, framtagning, bedömning eller övriga överföringar av data.
 • - riskerna för avbrott.
 • - bristen på skydd för vissa data mot potentiellt missbruk eller piratkopiering.
 • - risken för smitta från potentiella virus som sprids på Internet, m.m.

ARTIKEL 12 – TEKNISKA BEGRÄNSNINGAR

Användaren ska se till att hen har en tillräckligt kraftfull Internetuppkoppling för att Appen ska fungera. Smartbox ansvarar inte för att Appen fungerar dåligt på grund av bristande eller dålig Internetuppkoppling. Vissa tjänster kanske inte fungerar om Internetuppkopplingen är dålig.

För att Appens tjänster ska fungera ordentligt måste vissa funktioner i mobilen aktiveras (kamera, geolokalisering, nätverk m.m.). Om dessa funktioner inte aktiveras eller inte finns på Användarens mobil fungerar vissa tjänster i Appen inte. Smartbox ansvarar inte för tjänster som inte fungerar.

Smartbox ansvarar för att publicera Appen i app-butiker och att Appen är kompatibel med de flesta mobilenheter som finns på marknaden. På grund av det stora antalet modeller, olika operativsystem (uppdaterade eller inte), potentiella tilläggskostnader från operatörer och de olika typerna programvara som Användaren installerat kan Smartbox inte garantera att Appen har perfekt kompatibilitet med alla mobiltelefoner och kan därför inte ansvara för att den inte fungerar som avsett.

ARTIKEL 13 – TILLÄMPNING AV DE ALLMÄNNA ANVÄNDNINGS- OCH FÖRSÄLJNINGSVILLKOREN

Alla Smartboxs allmänna villkor som finns på www.smartbox.com/se/allmanna-villkor gäller för samtliga Användare av Appen och Tjänsterna.

När Du köper en Upplevelsepresent eller bokar en Upplevelse godkänner Du de allmänna försäljningsvillkoren som du hittar på Webbplatsen.

Användaren ombeds att vid varje besök noggrant läsa de allmänna försäljnings- och användningsvillkoren. De nås via en hyperlänk i inställningsavsnittet i Appen och kan när som helst komma att ändras utan föregående meddelande från Smartbox.

ARTIKEL 14 – IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Smartbox är enda ägare av alla immateriella rättigheter som rör Appen och Innehållet i den. Vid hämtning av Appen överförs inga immateriella rättigheter till Användaren av Smartbox.

Alla rättigheter till mångfaldigande och återgivande, inklusive för hämtade dokument, förbehålls. All text, grafik, ikoner, fotografier, planer, logotyper, videor, ljud, varumärken och generellt sett alla element som utgör Appen får inte återgives, mångfaldigas, utnyttjas eller bearbetas, helt eller delvis, oavsett media, utan uttryckligt förhandsgodkännande från Smartbox.

Användaren förpliktar sig uttryckligen till att användning av Appen inte på något sätt kränker Smartboxs rättigheter, och specifikt att denna användning inte utgör varumärkesförfalskning, illojal konkurrens eller snyltande användning gällande Innehållet.

ARTIKEL 15 – UPPSÄGNING

Smartbox kan när som helst besluta att stänga ner Appen med en uppsägningstid på 8 dagar. Meddelande om att tillgängligheten avslutas skickas med e-post eller via ett meddelande på Appens skärm.

Smartbox behöver inte anföra något skäl för att Appen inte längre är tillgänglig och detta beslut innebär inte att anspråk på skadestånd eller ersättning kan yrkas (Appen ställs till förfogande gratis).

Smartbox kan säga upp ditt licensavtal för slutanvändare (artikel 5) om du inte uppfyller villkoren.

Vid tiden för uppsägningen avslutas de rättigheter och licenser som Du har fått och Du måste sluta använda Appen helt.

ARTIKEL 16 – SÄRSKILJBARHET

Om en behörig domstol anser att ett av villkoren i Appens Allmänna användningsvillkor är ogiltigt kommer det att strykas utan att det innebär ett problem för resten av Appens villkor. De andra villkoren i Appens Allmänna användningsvillkor fortsätter att vara i kraft och gälla.

ARTIKEL 17 – RÄTTSLIG PRÖVNING, BEHÖRIG DOMSTOL OCH TILLÄMPLIG LAG I TVISTEFALL

Dessa villkors formen, implementering och giltighet styrs av lagar på den ort där användaren är bosatt.

Innan rättsliga åtgärder vidtas åtar sig Parterna gemensamt få till stånd en uppgörelse i godo inom en tidsram på trettio (30) dagar. Eventuella klagomål ska ställas skriftligen med styrkande handlingar till Smartboxs kundtjänst på telefon eller genom att kontakta oss på följande adress:

Smartbox Group Denmark

Customer Service

Amager Strandvej 390,
2770 Kastrup, Denmark

Eventuella tvister som ger upphov till att giltigheten i dessa Allmänna användningsvillkor ifrågasätts gällande tolkningen eller verkställandet av dem kommer att underställas exklusiv behörighet för den domstol som är behörig på den ort där licensgivaren är bosatt, bortsett från obligatoriska förfaranderegler som skulle strida mot detta.